Preskocit navigáciu

Výber do Síl pre špeciálne operácie - október 2022


Výber do Síl pre špeciálne operácie - október 2022

     Staň sa aj Ty členom rodiny špeciálov. Ak už si profesionálny vojak a chceš slúžiť v dynamicky sa rozvíjajúcich vojenských spôsobilostiach, veľmi radi Ťa uvidíme na výbere do útvarov v podriadenosti Síl pre špeciálne operácie a Veliteľstva SŠO. Potrebujeme nových spolubojovníkov!


Koho hľadáme?
V prvom rade sa rozhodni, o ktorý útvar v podriadenosti SŠO máš záujem.

Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie OS SR v posádke Trenčín – ponúkame Ti hodnosti v poddôstojníckej a dôstojníckej kategórii v rôznych odbornostiach (logistika, operačka, spojári, výcvik,...), výsadkové aj nevýsadkové miesta. Poddôstojnícke hodnosti rotný (resp. povýšiteľný čatár) až nadrotmajster a dôstojnícke hodnosti kapitán až major. Rozhodne musíš byť tímový hráč, ktorý slúži z vnútorného presvedčenia, s profesionálnym prístupom, vo vysokom pracovnom tempe, so skúsenosťami a s chuťou aj naďalej sa vzdelávať a napredovať.

5. pluk špeciálneho určenia v posádke Žilina – služba v 5. pšu je najväčšia výzva pre profesionálnych vojakov v OS SR. Ak chceš byť príslušníkom 5. pšu čaká Ťa veru neľahký výber, ale potom budeš Ty, Tvoja rodina, Tvoji blízki a priatelia hrdí, že si sa k nám dostal a zvládol si to. Ponúkame Ti funkcie v hodnostných kategóriách mužstvo, poddôstojníci. Všetky funkcie sú výsadkové. Veľkou výhodou je ak máš elektrotechnické alebo zdravotnícke vzdelanie pre kategóriu mužstvo a poddôstojníci. Nemal by si sa báť výšok a na zemi by si mal byť rozhodný, flexibilný, nesmie Ti chýbať chuť sa ďalej vzdelávať a byť tímovým hráčom.

51. výcviková základňa v posádke Žilina – momentálne hľadáme profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnika (povýšiteľný slobodník) v logistickej odbornosti. V dôstojníckej kategórii ponúkame hodnosti kapitán (S6), nadporučík, rotný (S4) pre logistiku, rotmajster (S3, 5, 7)) a kapitán (starší lekár – nevýsadková funkcia). Všetky funkcie (okrem staršieho lekára PH-54 a vodiča – špecialistu PH-14) sú výsadkové. Ako všetci výsadkári, ani Ty sa nemôžeš báť výšok a čakáme od Teba, že budeš tímový hráč s chuťou pracovať v novom kolektíve.

52. výsadkový prápor v posádke Trebišov (koniec roku 2022 posádka Liptovský Mikuláš - Mokraď) - pomôž nám doplniť rady bojovníkov v 52. výsadkovom prápore. Ponúkame Ti funkcie v kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci v rôznych odbornostiach, funkcie sú výsadkové. Výhodou je vodičské oprávnenie skupiny C v hodnostnej kategórii mužstvo.


Aké výhody získaš službou v SŠO?
• zahraničné odborné a kariérne vzdelávanie,
• vysielanie do odborných a jazykových kurzov – aj v civilnom sektore,
• umožnená účasť v misiách OS SR v zahraničí,
• moderný prístup k riadeniu ľudí,
• výcvik zameraný na súčasné a budúce hrozby – konflikty,
• priestor pre vlastnú iniciatívu, kreativitu a osobnostný rozvoj,
• kariérny rast,
• súčasť rodiny SOF – flexibilita personálnych zámerov.
.................................................................................................................................................................

     Výber sa uskutoční v súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-135/2021 zo dňa 16. februára 2021 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
     Výbery k súčastiam SŠO sa uskutočnia formou sústredeného výcviku jednotky v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, 51. výcvikovej základne v Žiline a Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie v Trenčíne.


     Do pozornosti Ti dávame - kvôli Tvojej účasti vo výbere - čl. 1. bod 3. Nariadenia NGŠ o výbere: "Veliteľ umožní (rozumej ´má povinnosť´) uchádzačovi o výkon štátnej služby v Silách pre špeciálne operácie zúčastniť sa výberu a oboznámi ho s týmto nariadením".


Termín výberu pre:

Veliteľstvo SŠO:                             03.10 – 05.10.2022

5. pluk špeciálneho určenia:         03.10 – 07.10.2022 (zabezpečovací úsek)

51. výcviková základňa:                03.10 – 07.10.2022

52. výsadkový prápor:                   03.10 – 07.10.2022


• informácie k výberom - (rtm. Juraj LIPTÁK, 0960 331 666, juraj.liptak@mil.sk)Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:
• zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave),
• plavec,
• predloženie požadovanej dokumentácie.


Požadovanou dokumentáciou sa rozumie:
• písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č. 1) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom vojaka žiadajúceho o zaradenie do výberu. V “Žiadosti o zaradenie do výberu k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky" označte jednotku/útvar, v ktorej máte záujem slúžiť. V prípade záujmu slúžiť u viacerých jednotiek/útvarov uveďte poradie podľa priority,
• motivačný list (príloha č. 2),
• overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka (postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),
• lekárske potvrdenie so záverom “schopný vykonať výber” (príloha č. 3). Neposielať - priniesť osobne až na výber z dôvodu aktuálnosti dokumentu,
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4),
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5),
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o členstve v občianskych združeniach a spolkoch (príloha č. 6),
• výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na vykonanie výberu (výpis vojak predloží v prvý deň výberu),
• overená fotokópia stredoškolského vzdelania (výučný list/maturitné vysvedčenie - postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),
• osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. jazykové - komunikačné - analytické kurzy a pod., potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),
• kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za roky 2020 - 2022.Požadovanú dokumentáciu zašli do 7. septembra 2022 na adresu:

Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie
Odd. personálneho manažmentu
Smetanova 6
911 01 TrenčínProsíme, aby si si dôkladne skontroloval úplnosť a dodržal termíny doručenia dokumentácie, v opačnom prípade Tvoju žiadosť nemôžeme akceptovať!

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača.

Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky, avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného vyplneného CP).

Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov SŠO.


Testovacia časť jednotlivca:
• psychodiagnostické posudzovanie (termín Vám bude určený v pozvánke na výber),
• preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti,
• preverenie jazykovej spôsobilosti,
• fyzické posudzovanie počas presunov, pochodov, cvičení,
• základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať,
• osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.


Predčasné ukončenie výberu:
• odstúpenie na vlastnú žiadosť (strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),
• vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka,
• vyradenie na podnet psychológa,
• vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,
• vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.


Všeobecné podmienky a hodnotenie:
Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k Silám pre špeciálne operácie sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3x.

V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky z výberu vylúčený. Pre tieto porušenia nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť takto vyradeného uchádzača o zaradenie do výberu.

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.

Výsledok výberu oznámi veliteľ Síl pre špeciálne operácie písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal, až po schválení personálneho zámeru NGŠ.

Takzvaná „platnosť výberu“, teda akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k Silám pre špeciálne operácie po úspešnom absolvovaní výberu, je po dobu štyroch rokov.

Pri nejasnostiach nás neváhaj kontaktovať. Tešíme sa na Teba.Autor: poručíčka Miroslava Mindárová, VeSŠO , Foto: poručíčka Miroslava Mindárová, VeSŠO - Dátum: 23.08.2022
Čítanosť: 3266
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share