Preskocit navigáciu

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV


HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

 

SILY PRE ŠPECIÁLNE OPERÁCIE  hľadajú nových kolegov

Staň sa aj Ty členom rodiny špeciálov. Ak už si profesionálny vojak a chceš slúžiť v dynamicky sa rozvíjajúcich vojenských spôsobilostiach, veľmi radi Ťa uvidíme na výbere do útvarov v podriadenosti Síl pre špeciálne operácie a Veliteľstva SŠO. Potrebujeme nových spolubojovníkov!

Koho hľadáme?

V prvom rade sa rozhodni, o ktorý útvar v podriadenosti SŠO máš záujem.

Veliteľstvo SŠO v posádke Trenčín – ponúkame Ti hodnosti v poddôstojníckej a dôstojníckej kategórii v rôznych odbornostiach (logistika, operačné oddelenie, výcvikové oddelenie, oddelenie BOI a KIS,...), výsadkové aj nevýsadkové miesta. Poddôstojnícke hodnosti rotný, rotmajster, nadrotmajster  a dôstojnícke hodnosti kapitán a major. Rozhodne musíš byť tímový hráč, ktorý slúži z vnútorného presvedčenia, s profesionálnym prístupom, vo vysokom pracovnom tempe, so skúsenosťami a s chuťou aj naďalej sa vzdelávať a napredovať.

5. pluk špeciálneho určenia v posádke Žilina – služba v 5.pŠU je najväčšia výzva pre profesionálnych vojakov v OS SR. Ak chceš byť príslušníkom 5.pŠU čaká ťa veru neľahký výber, ale potom budeš Ty, Tvoja rodina, frajerka a priatelia hrdý, že si sa k nám dostal a zvládol si to. Ponúkame Ti funkcie v hodnostných kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci. Všetky funkcie sú výsadkové. Veľkou výhodou je ak máš elektrotechnické alebo zdravotnícke vzdelanie pre kategóriu mužstvo a poddôstojníci. Nemal by si sa báť výšok a na zemi by si mal byť rozhodný, flexibilný, nesmie Ti chýbať chuť sa ďalej vzdelávať a byť tímovým hráčom.

51.výcviková základňa v posádke Žilina – momentálne hľadáme poddôstojníkov (výsadkové funkcie) v skupine logistickej podpory a tiež vodičov „C“ (funkcie sú nevýsadkové), rotný v skupine logistického zabezpečenia, BOI a KIS (nevýsadkové funkcie) a plánovania výcviku (výsadkové funkcie). V dôstojníckej kategórii ponúkame hodnosť nadporučík ako náčelník pracoviska personálneho manažmentu. Ak si skúsený v taktike, streleckej, BOI a KIS odbornosti a výsadkovej príprave a máš dosiahnutú hodnosť rotný, rotmajster a nadrotmajster, môžeš zúčastniť aj výberu na funkcie inštruktor. Funkcie sú výsadkové aj nevýsadkové. Ako všetci výsadkári, ani Ty sa nemôžeš báť výšok a čakáme od teba, že budeš tímový hráč s chuťou pracovať v novom kolektíve.

52. výsadkový prápor v posádke Jamník (Mokraď) – pomôž nám doplniť rady bojovníkov. Ponúkame Ti funkcie v kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci v rôznych odbornostiach, výsadkové aj nevýsadkové. Výhodou je vodičské oprávnenie skupiny C v hodnostnej kategórii mužstvo.

Výber k odbornosti Cyber Defence Veliteľstva SŠO posádka Trenčín  - vytváraná nová vojenská odbornosť so špecializáciou zameranou na kybernetické operácie, dátové prenosy, informačné technológie  a mnoho iných činností v oblasti CD. Ponúkame Ti funkciu v hodnostnom zbore poddôstojníci (1 x nadrotmajster) a v kategórii dôstojníci Ti ponúkame funkcie s hodnosťami poručík až major Všetci uchádzači musia spĺňať  elektro vzdelanie a mať aspoň základné IT znalosti. Všetky funkcie sú nevýsadkové.

Aké výhody získaš službou v SŠO?

Najväčším benefitom stať sa príslušníkom Síl pre špeciálne operácie je výnimka pre všetkých členov komunity SŠO pri ustanovení do funkcie aj na vyššie plánované hodnosti, než aké majú v skutočnosti. Okrem toho Ti ponúkame:

       zahraničné odborné a kariérne vzdelávanie,

       vysielanie do odborných a jazykových kurzov – aj v civilnom sektore,

       umožnená účasť v misiách OS SR v zahraničí,

       moderný prístup k riadeniu ľudí,

       výcvik zameraný na súčasné a budúce hrozby – konflikty,

       priestor pre vlastnú iniciatívu, kreativitu a osobnostný rozvoj,  

       kariérny rast,

       súčasť rodiny SOF – flexibilita personálnych zámerov.

.................................................................................................................................................................

 

Výber sa uskutoční v súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-12-550/2022 zo dňa 08. decembra 2022 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Výbery k všetkým súčastiam SŠO sa uskutočnia  formou sústredeného výcviku jednotky v priestoroch 5.pluku špeciálneho určenia v Žiline, 51.výcvikovej základne v Žiline a Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie v Trenčíne.

 

Termín výberu :

 

27.11 – 06.12. 2023 

5. pluk špeciálneho určenia ( bojový úsek)

51. výcviková základňa ( výsadkové funkcie inštruktor )

27.11 – 01.12. 2023 

 

Veliteľstvo SŠO ( výsadkové a nevýsadkové  funkcie )

5. pluk špeciálneho určenia (zabezpečovací úsek)

52. výsadkový prápor ( výsadkové funkcie )

51. výcviková základňa (výsadkové a nevýsadkové funkcie)

 

27.11 – 28.11. 2023 

Veliteľstvo SŠO ( nevýsadkové funkcie )

52. výsadkový prápor (nevýsadkové funkcie )

 

 

 

 

·         informácie k výberom - (mjr. Mgr. Lenka PETROVÁ a rtm. Bc. Juraj LIPTÁK, 0960 331 664, 0960 331 666  lenka.petrova@mil.sk ; juraj.luptak@mil.sk)

  Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:

 

·         zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave), 

·         plavec,

·         predloženie požadovanej dokumentácie.

 

  Požadovanou dokumentáciou sa rozumie: 

 

·         písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č. 1) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom vojaka žiadajúceho o zaradenie do výberu. V “Žiadosti o zaradenie do výberu k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky" označte jednotku / útvar, v ktorej máte záujem slúžiť. V prípade záujmu slúžiť u viacerých jednotiek /útvarov uveďte poradie podľa priority,

·         motivačný list (príloha č. 2),

·         overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka (postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru), 

·         lekárske potvrdenie so záverom “schopný vykonať výber” (príloha č. 3). Neposielať - priniesť osobne až na výber z dôvodu aktuálnosti dokumentu,

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o členstve v občianskych združeniach a spolkoch (príloha č. 6),

·         výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na vykonanie výberu (výpis vojak predloží v prvý deň výberu),

·         overená fotokópia stredoškolského vzdelania (výučný list/maturitné vysvedčenie), overená fotokópia vysokoškolského diplomu - postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru)

·         osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. jazykové - komunikačné - analytické kurzy a pod., potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),

·         kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za roky 2021 - 2023.

 

 

 

Požadovanú dokumentáciu zašlite do   03. októbra 2023   na adresu:

 

Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie

Odd. personálneho manažmentu

Smetanova 6

911 01  Trenčín

 

 

Prosíme aby si si dôkladne skontroloval úplnosť a dodržal termíny doručenia dokumentácie, v opačnom prípade Tvoju žiadosť nemôžeme akceptovať!

 

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača.

 

Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky, avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného vyplneného CP).

 

Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov SŠO.

 

 

testovacia časť jednotlivca:

·         psychodiagnostické posudzovanie (termín Vám bude určený v pozvánke na výber)

·         preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti,

·           preverenie jazykovej spôsobilosti

 

·           fyzické posudzovanie počas presunov, pochodov, cvičení (neplatí pre CD)

 

·         základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať, 

·         osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.

 

 

Predčasné ukončenie výberu:

 

·         odstúpenie na vlastnú žiadosť (strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),

·         vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka, 

·         vyradenie na podnet psychológa, 

·         vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,

·         vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.

 

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie:

 

Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k Silám pre špeciálne operácie sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3x.

 

V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky z výberu vylúčený. Pre tieto porušenia nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť takto vyradeného uchádzača o zaradenie do výberu.

 

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.

 

Výsledok výberu oznámi veliteľ Síl pre špeciálne operácie písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal, až po schválení personálneho zámeru NGŠ.

 

Takzvaná „platnosť výberu“, teda akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k Silám pre špeciálne operácie po úspešnom absolvovaní výberu, je po dobu štyroch rokov.

 

KONIEC

 

Pri nejasnostiach nás neváhaj kontaktovať. Tešíme sa na Teba.Autor: poručíčka Miroslava Mindárová/57. samo , Foto: poručíčka Miroslava Mindárová/57. samo - Dátum: 13.09.2023
Čítanosť: 5961
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share