Preskocit navigáciu

Odbor logistiky


Náčelník: plukovník Ing. Oliver STRAKA, PhD

Odbor sa člení na:
Oddelenie plánovania logistiky - OPLog,
Oddelenie technických služieb - OTechSl,
Oddelenie tylových služieb - OTylSl.

Úlohy:

  • spracováva požiadavky do plánu obstarávania zákaziek materiálu, ktorých súčasťou sú požiadavky na zabezpečenie predmetu zákazky v súlade so smernicami o verejnom obstarávaní a predkladá ich prostredníctvom príslušného programového manažéra v rozsahu svojej pôsobnosti,
  • prideľuje finančné limity podriadeným súčastiam na obstaranie tovarov a služieb, ktoré sú zabezpečované decentrálnym obstarávaním v rozsahu svojej pôsobnosti,
  • organizuje a spracováva návrhy na výšku a rozloženie stanovených zásob, realizuje systém zásobovania výzbrojou, technikou a materiálom,
  • vyhodnocuje prevádzku a rozvoj projektov automatizovaných systémov zásobovania materiálom pre VzS OS SR,
  • usmerňuje proces zavádzania nových druhov výzbroje, techniky a materiálu do používania vo VzS OS SR,
  • kontrolnou činnosťou sa podieľa na riadení hospodárenia s majetkom štátu v útvaroch VzS OS SR,
  • rozpracováva zásady v oblasti prevádzky, údržby, ošetrovania, ukladania, metrológie a odborno-technického dozoru, opráv pozemnej výzbroje a techniky, skladovania všetkých druhov výzbroje, techniky a materiálu vo svojej materiálovej pôsobnosti,
  • organizuje vykonávanie riadnej a mimoriadnej inventúry materiálu VzS OS SR a riešenie škôd na majetku VzS OS SR,
  • posudzuje hlásenia o operačnej pripravenosti jednotiek zaradených do síl vysokej pripravenosti a do síl nižšej pripravenosti za oblasť materiálovej vybavenosti a prijíma opatrenia k splneniu úloh v tejto oblasti,
  • plní úlohy pri uvádzaní do pohotovosti do BoPo a opatrení na ochranu síl za oblasť logistiky,
  • usmerňuje plnenie úloh v oblasti požiarnej ochrany ako aj výcvik vojenských hasičských jednotiek útvarov VzS OS SR,
  • zabezpečuje rozvoj a údržbu infraštruktúry, investičnú výstavbu, rutinnú a štandardnú údržbu a plnenie úloh v oblasti ekológie,
  • plnenie úloh logistickej podpory zo strany hostiteľskej krajiny počas nasadenia koaličných síl na území SR,
  • plánovanie dopravnej logistiky, vojenskej železničnej a automobilovej dopravy, cestného zabezpečenia a mechanizácie ložných prác, prípravy a zabezpečenia vzdušnej dopravy,
  • logistické zabezpečenie národných a medzinárodných cvičení,
  • posudzuje návrhy tabuliek mierových a vojnových počtov, vložiek a doplnkov k tabuľkám mierových a vojnových počtov,
  • zabezpečuje spracovanie požiadaviek v rámci programov „Obrana“ a „Rozvoj obrany“ v procese obranného plánovania.

 

 


Skočiť na menu


Share