Preskocit navigáciu

História


História Vojenskej polície siaha do obdobia prelomu 19. a 20. storočia. Za Rakúsko-Uhorska úlohy vojenskej polície vykonávali četnícke pluky. V rokoch 1919 a 1920 vznikli pešie útvary Vojenskej polície, ktoré však po dvoch rokoch prestali existovať.


V období samostatnej Slovenskej republiky pôsobil v Slovenskej armáde oddiel poľných četníkov. Rovnaké oddiely pôsobili aj v jednotkách nášho západného aj východného vojenského odboja. Po roku 1945 úlohy polície v armáde prebrali iné orgány. Ďalšie organizačné zmeny v ozbrojených silách priniesol až rok 1989.

21. januára 1991 vznikla Vojenská polícia Československej armády. Zriadil ju minister obrany svojím rozkazom č. 76 z 29. decembra 1990 s cieľom zabezpečiť realizáciu úloh policajnej ochrany Československej armády.

Prvú organizačnú štruktúru Vojenskej polície Československej armády tvorili tieto jednotky:

  • správa Vojenskej polície Generálneho štábu Československej armády s odborom zabezpečenia Vojenskej polície Československej armády,
  • veliteľstvo Vojenskej polície západného vojenského okruhu a veliteľstvo Vojenskej polície východného vojenského okruhu,
  • veliteľstvo a skupina Vojenskej polície Československej armády v posádkach Praha, Bratislava, Brno, Liptovský Mikuláš a Košice,
  • veliteľstvo a skupina vojenskej polície 1. samostatnej leteckej skupiny,
  • veliteľstvo a skupina vojenskej polície 3., 14. a 20. motostreleckej divízie, 1., 3. a 13. tankovej divízie, 15. mechanizovanej divízie, 2. a 3. divízie protivzdušnej obrany štátu.

Úlohy policajnej ochrany Československej armády plnila Vojenská polícia v podriadenosti jednotlivých veliteľských stupňov.

Náčelníkom Vojenskej polície Československej armády bol genmjr. Ing. Jiří ŠRÁMEK, veliteľom Vojenskej polície Veliteľstva Východného vojenského okruhu bol genmjr. Ing. Jiří EGG, jeho zástupcom plk. JUDr. Miloš SUKUBA. Ďalšími prvými veliteľmi na území Slovenskej republiky boli: pplk. JUDr. Kristián KOŤKA, pplk. Ing. Miroslav BOBRÍK, pplk. Ing. Vladimír ŽBODÁK, pplk. Mgr. Ivan VAJDA, pplk. JUDr. Ján BELKO.

Dňa 5. marca 1992 Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Republiky schválilo zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii s účinnosťou od 1. mája 1992. Bola to prvá legislatívna norma, ktorá upravovala činnosť Vojenskej polície, vymedzovala jej pôsobnosť, úlohy, povinnosti a oprávnenia. Platnosť uvedeného zákona je doposiaľ. Následne bol Náčelníkom Generálneho štábu vydaný rozkaz č. 31 zo dňa 23.júna 1992, ktorý upresňoval organizačnú štruktúru Vojenskej polície a iné normy.

Rozdelením Československej federatívnej republiky a vytvorením samostatnej Slovenskej republiky ku dňu 1.januára 1993 vznikla Armáda Slovenskej republiky, ktorej organickou súčasťou bola i Vojenská polícia. Od tej doby sa píše i novodobá história Vojenskej polície Armády Slovenskej republiky.

Hlavní funkcionári boli: genmjr. Ing. Jiří EGG, plk. PaedDr. Rudolf VILČEK, mjr. Ing. Juraj LAUKO, pplk. Ing. Vladimír MARKO, pplk. Mgr. Ivan VAJDA, pplk. Ing. Karol TRELA, mjr. Ing. Štefan MORAVČÍK, plk. JUDr. Ján GEJDOŠ, plk. JUDr. Miloš SUKUBA.

Vznikom Vojenskej polície Armády Slovenskej republiky sa začali pripravovať legislatívne normy. Základnou z nich bol nový zákon o Vojenskej polícii, ktorý bol predložený do legislatívneho konania v marci roku 1993. Z procedurálnych, obsahových a iných dôvodov nebol predložený Národnej rade Slovenskej republiky. Prerokovaný bol až dňa 4.augusta 1994 výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť a odporučil ho prerokovať schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. K prerokovaniu zákona nedošlo.

Dňom 1.septembra 1994 vznikol Generálny štáb Armády Slovenskej republiky. S jeho vznikom sa zmenila organizačná štruktúra vojsk, ako i Vojenskej polície.

Hlavní funkcionári boli: plk. doc. Ing. Libor GAŠPIERIK, CSc., genmjr. Ing. Jiří EGG, plk. JUDr. Miloš SUKUBA, pplk. Ing. Juraj POVAZSAI, pplk. Mgr. Ivan VAJDA, plk. JUDr. Ján GEJDOŠ, pplk. Ing. Vladimír MANCO, pplk. Ing. Vladimír MARKO, mjr. Ing. Štefan MORAVČÍK, pplk. Ing. Stanislav NEŠTICKÝ.

Útvary Vojenskej polície z dôvodu novelizácie Trestného poriadku a zabezpečenia procesnej samostatnosti prešli do priamej podriadenosti náčelníka správy Vojenskej polície. Zároveň bol vydaný rozkaz náčelníka Generálneho štábu č. 01/1995, ktorý riešil zásady súčinnosti Vojenskej polície a veliteľských orgánov. V rozkaze bola vymedzená teritoriálna pôsobnosť útvarov Vojenskej polície.

Dňom 1.februára 1995 vznikol nový útvar, Útvar zabezpečenia Vojenskej polície s pôsobnosťou v posádke Trenčín. Jeho úlohou bolo finančne a materiálne zabezpečovať útvary Vojenskej polície, vykonávať odborné úlohy v prospech Vojenskej polície v oblasti analytických a informačných služieb, technickej ochrany objektov a špeciálnych služieb.

Od roku 1995 sa zintenzívnila i spolupráca Vojenskej polície Armády Slovenskej republiky s ostatnými bezpečnostnými a ozbrojenými zbormi v Slovenskej republike. Výsledkom boli podpisy vzájomných dohôd.

Rovnako tak sa zintenzívnila medzinárodná spolupráca, z ktorej sa čerpali poznatky pre organizačnú a obsahovú výstavbu Vojenskej polície. Založili sa programy Mil-to-Mil. Dňa 26.10.1995 došlo k podpisu Protokolu medzi ministerstvami obrany Slovenskej a Českej republiky o spolupráci v činnosti Vojenských polícií Armády Slovenskej republiky a Armády Českej republiky, ktorú podpísali ministri obrany Ján SITEK a Vilém HOLÁŘ.

Dňa 2.mája 1998 vo Warszave bol podpísaný Protokol k dohode medzi Vojenskou políciou Armády Slovenskej republiky a Vojenskou políciou Armády Poľskej republiky. Za prítomnosti ministrov obrany protokol podpísali náčelníci Vojenských polícií plk. Doc. Ing. Libor GAŠPIERIK, CSc. a brigádny generál Alfons KUPIS.

Vojenská polícia sa stáva v rezorte ministerstva obrany koordinátorom vládnych uznesení č.482/1999- Stratégia prevencie kriminality, č. 483/1999 - Komplexný program boja so zločinnosťou, č. 493/1999 - Súbor preventívnych opatrení boja proti terorizmu na území Slovenskej republiky a Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 513/1999 - Harmonogram implementácie Predvstupového paktu o organizovanom zločine a koordinátorom zavádzania integrovaných bezpečnostných systémov pri ochrane objektov rezortu ministerstva obrany.

Vojenská polícia sa aktívne zapojila do prípravy a vykonania reformy rezortu ministerstva obrany. K 1. januáru 2000 vykonala čiastkovú reformu, ktorej obsahom bolo vypracovanie dlhodobého zámeru pri výstavbe Vojenskej polície. Čiastkové úpravy v organizačnej štruktúre sa dotkli riaditeľstva Vojenskej polície a útvaru zabezpečenia, ktorý sa súčasne premenoval na útvar technicko-odborných činností. Podstatná zmena bola plánovaná k 1. januáru 2002, ktorá sa dotkla všetkých útvarov Vojenskej polície.

Vojenská polícia po reorganizácii od 1. januára 2000 pôsobila ako samostatná zložka priamo podriadená náčelníkovi Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky.
Organizačne sa členila na riaditeľstvo a útvary s vymedzenou teritoriálnou pôsobnosťou.

K 31. marcu 2000 bol zrušený Útvar zabezpečenia Vojenskej polície a od 1. apríla 2000 sa vytvoril Útvar technicko-odborných činností Vojenskej polície a Výcvikové stredisko Vojenskej polície.

Hlavnými funkcionármi boli: plk. Doc. Ing. Libor GAŠPIERIK CSc., plk. Ing. Alojz MARUŠA, plk. JUDr. Anton POLÁK, pplk. Ing. Vladimír MANCO, plk. Ing. Vladimír MARKO, pplk. Ing. Ján MATLÁK, plk. PhDr. Cyril KOSTÍK CSc., pplk. Ing. Štefan MORAVČÍK, pplk. Ing. Ján VRÁNSKY, pplk. Pavol PEŤOVSKÝ, pplk. Ing. Peter DUDRA, pplk. Ing. Rudolf ELIAŠ.

Významným impulzom v oblasti zahraničnej spolupráce bolo prijatie dokumentov - Program prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO a Partnerské ciele na roky 2000 - 2006, na základe ktorých Vojenská polícia plnila úlohu - do konca roka 2001 vybudovať a pripraviť jednotku na mierové operácie. S cieľom získať poznatky potrebné na vybudovanie tejto jednotky, ktorá by spĺňala požiadavky na interoperabilitu, sa zintenzívnila spolupráca s Vojenskou políciou ozbrojených síl USA, ktorá má v tejto oblasti veľké skúsenosti.

Významný vplyv na činnosť a plnenie úloh mal dnes jeden z najničivejších teroristických útokov v histórii z 11. septembra 2001 v USA a s tým spojené zmeny v medzinárodnej bezpečnosti. Jasne ukázal, že Vojenská polícia musí byť kedykoľvek pripravená odhaľovať, predchádzať a zamedzovať všetkým prejavom terorizmu. Táto požiadavka súčasnosti sa odrazila aj v reforme k 1. októbru 2001. Zrušili sa útvary v Trenčíne, v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach. Útvar technicko-odborných činností sa integroval do veliteľstva Vojenskej polície. Reformnými zmenami sa znížil počet riadiacich funkcií a posilnili sa výkonné útvary, čím sa zvýšil počet príslušníkov v práporčíckych hodnostiach. Zmenou teritoriálnej príslušnosti sa racionálnejšie a efektívnejšie využívajú jej materiálne a technické zdroje.

Hlavnými funkcionármi boli: plk. Doc. Ing. Libor GAŠPIERIK, CSc., plk. Ing. Alojz MARUŠA, plk. Ing. Vladimír MARKO, pplk. Ing. Vladimír MANCO, pplk. Ing. Štefan MORAVČÍK, pplk. Ing. Ľudovít VOJTEK, plk. PhDr. Cyril KOSTÍK, CSc., pplk. Ing. Ján MATLÁK.

V tomto roku sa spolupráca so zahraničnými partnermi orientovala na podporu plnenia Partnerských cieľov Armády Slovenskej republiky na roky 2001-2006, konkrétne na splnenie úlohy stanovenej pre Vojenskú políciu - do 31. decembra 2001 vybudovať jednotku Vojenskej polície pre mierové operácie (PC L 4212).

K aktivitám propagujúcim Vojenskú políciu patril brífing s vojenským diplomatickým zborom pri príležitosti 10. výročia vzniku Vojenskej polície a 5. ročník medzinárodnej súťaže v policajnej streľbe. Medzi špecifické aktivity s osobitným významom pre Vojenskú políciu boli tie, ktoré boli spojené s prípravou spoločnej Česko-Slovenskej jednotky KFOR a aktívna účasť na projekte CENCOOP. Zahraničné služobné cesty do USA vytvorili predpoklady na prehĺbenie spolupráce s FBI najmä po línii boja proti terorizmu. Príslušníci zaradení v mierových misiách UNFICYP Cyprus, UNDOF Golandské Výšiny a UMNEE v Eritrei zodpovedne plnili náročné úlohy policajnej ochrany vlastných medzinárodných jednotiek.

V rámci medzinárodných aktivít rezortu ministerstva obrany a prehlbovania spolupráce Armády Slovenskej republiky s nevojenskou verejnosťou sa Vojenská polícia aktívne podieľala na plynulom a nerušenom priebehu vojenských cvičení, taktického výcviku zahraničných armád na našom území, kultúrnych a športových podujatí, i slávnostných pietnych aktov: "MODRÁ LÍNIA" - veliteľsko-štábne cvičenie vo Vojenskom výcvikovom priestore LEŠŤ; "SLOVKA EXPRESS 2001" - výcvik príslušníkov ozbrojených síl Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vo Vojenskom výcvikovom priestore LEŠŤ;
Zabezpečenie 5. národnej púte z Kežmarku do Levoče a pod.

Vojenská polícia roku 2002 pokračovala v plnení úloh, ktoré pre ňu vyplývali zo všeobecne záväzných právnych predpisov, strategických a koncepčných dokumentov - Ozbrojené sily Slovenskej republiky - model 2010, Dlhodobý plán štruktúry a rozvoja ozbrojených síl.

Zásadné zmeny dotýkajúce sa priameho výkonu činnosti Vojenskej polície priniesla novela zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok). Jej prijatím sa zmenilo trestno-procesné postavenie poverených orgánov Vojenskej polície. Od 1. októbra 2002 sú oprávnené vykonávať skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov Ozbrojených síl, pre ktoré zákon stanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou neprevyšujúcou tri roky.

Osobitný dôraz sa kládol na dokončenie odbornej prípravy, výcviku a materiálneho zabezpečenia jednotky Vojenskej polície určenej na plnenie úloh v mierových misiách. Vyvrcholením bolo stmeľovacie cvičenie, ktoré sa uskutočnilo vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. V závere cvičenia sa 18. apríla 2002 zúčastnili aj predstavitelia ministerstva obrany, Generálneho štábu ozbrojených síl, základných zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pridelenci obrany akreditovaní v Slovenskej republike, zástupcovia masmédií a ďalší hostia. Štátny tajomník ministerstva obrany ocenil úroveň výcviku a pripravenosť jednotky na plnenie úloh v mierových misiách. Týmto Vojenská polícia splnila úlohu vyplývajúcu z Partnerských cieľov Armády Slovenskej republiky na roky 2001-2006. Vojenská polícia v nadväznosti na integračné ambície Slovenskej republiky po prvýkrát v histórii Vojenskej polície i ozbrojených síl Slovenskej republiky zorganizovala a vykonala medzinárodný kurz "Vojenskej polície - CENCOOP". Kurzu sa zúčastnilo 25 vojenských policajtov členských krajín CENCOOP.

Hlavnými funkcionármi v boli: plk. JUDr. František ZEMKO, plk. Ing. Alojz MARUŠA, plk. Ing. Ján MATLÁK, pplk. Ing. Vladimír RAJNOHA, pplk. Ing. Štefan MORAVČÍK, pplk. Ing. Ľudovít VOJTEK, plk. Ing. Miloš BABUŠÍK, pplk. Ing. Viliam LESKO.

V nadväznosti na celkom pozitívny vývoj bezpečnostnej situácie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky po roku 2001 sa Vojenská polícia podieľala na vypracovaní preventívnych programov zameraných na zníženie vojenskej a majetkovej kriminality páchanej zvlášť vojakmi povinnej služby. Pozitívny vplyv na vývoj mala aj celoarmádna odborná konferencia "Prevencia kriminality a ozbrojené sily SR - model 2010", ktorá sa uskutočnila 14. mája 2002 v Dome Armády Trenčín. Konferencia vytýčila opatrenia na zvýšenie úrovne vojenskej disciplíny a poriadku a na zníženie protispoločenských deliktov v období rokov 2003 až 2006. Dôraz sa tiež kládol na kontrolu zabezpečenia ochrany majetku a výkon strážnej a dozornej služby, na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, na ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochranu nefajčiarov, na boj proti drogám v Ozbrojených silách, na kontrolu režimu života vojsk a ochranu práv a chránených práv a záujmov vojakov.

Rok 2003 charakterizovala realizácia úloh vyplývajúcich z integračných snáh o začlenenie Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, prebiehajúcimi a pripravovanými reorganizačnými zmenami v Ozbrojených silách. Tieto reorganizačné zmeny mali podstatný vplyv na charakter, rozsah a úroveň plnenia úloh Vojenskej polície.

V roku 2003 bolo ťažisko činnosti Vojenskej polície položené na výkon poriadkových hliadok a preventívno-bezpečnostných akcií. Dôraz bol položený na kontrolu zabezpečenia ochrany majetku štátu, kontrolu oprávneného vstupu osôb a techniky do útvarov a zariadení Ozbrojených síl, výkon strážnej a dozornej služby, na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, na ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochranu nefajčiarov, na zabezpečenie realizácie Národného programu boja proti drogám do roku 2003 s výhľadom do roku 2008 v Ozbrojených silách a na kontrolu režimu života vojsk a ochranu práv a chránených záujmov vojakov.

Rok 2004 bol charakterizovaný vstupom Slovenskej republiky do NATO, z čoho vyplynuli reorganizačné zmeny v Ozbrojených silách, ktoré bezprostredne ovplyvnili aj činnosť Vojenskej polície. Zvláštna pozornosť sa upriamovala na odbornú prípravu, výcvik a materiálne zabezpečenie jednotky Vojenskej polície určenej na plnenie v mierových misiách, ktorá vyvrcholila v dňoch 20. - 24. septembra medzinárodným cvičením SLOVIT 2004 vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť za účasti jednotky talianskych Carabinierov. Cieľom cvičenia bolo zvýšiť interoperabilitu jednotky Vojenskej polície, zjednotiť postupy pri riešení štandardných úloh policajnej praxe s postupmi zaužívanými v NATO, ako aj nadviazať priame kontakty.

Hlavnými funkcionármi boli: plk. JUDr. František ZEMKO, plk. Ing. Alojz MARUŠA, plk. JUDr. Stanislav BERO, plk. Ing. Ján MATLÁK, pplk. Ing. Vladimír RAJNOHA, pplk. Ing. Štefan MORAVČÍK, pplk. Mg. Peter ČECH, pplk. Ing. Ľudovít VOJTEK, pplk. Mgr. Igor JANÍK, plk. Ing. Miloš BABUŠÍK, pplk. Ing. Viliam LESKO, pplk. Ing. Jozef GANDŽALA.

Hlavnou úlohou v policajnej praxi bolo naďalej zabezpečiť kvalifikované splnenie úloh a opatrení vyplývajúcich z vládneho programu s dôrazom na úlohy stanovené v Komplexnom programe boja so zločinnosťou a v Akčnom pláne boja proti korupcii. Na základe programového vyhlásenia vlády Veliteľstvo Vojenskej polície aktualizovalo Komplexný program boja so zločinnosťou na rok 2004.

V tomto roku sa Vojenská polícia podieľala na zabezpečení významných vojenských akcií, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ako aj pietnych aktov s účasťou vojenskej i civilnej verejnosti:
  • IDEE 2004 v Trenčíne - medzinárodná výstava vojenskej techniky,
  • SIAD 2004 v Bratislave - medzinárodný letecký deň,
  • Oslavy 60. výročia SNP v Banskej Bystrici,
  • 60. výročie Karpatsko-duklianskej operácie vo Svidníku,
  • Parlamentné zhromaždenie NATO v Bratislave.

Rok 2005 bol charakterizovaný najmä realizáciou úloh vyplývajúcich z "Predbežného nariadenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl na implementáciu Návrhov (cieľov) síl 04 NATO (Force proposals - FP, Force goals - FG) vo fáze prípravy tvorby čaty, ktorou Vojenská polícia prispievala do návrhu síl vysokej pripravenosti, očakávaním schválenia poslaneckého návrhu novely zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý dňa 10. mája 2005 schválila pod č. 240/2005 Z. z.. Na základe úlohy - participovať na výcviku príslušníkov irackých bezpečnostných zložiek Vojenskou políciou bola spracovaná "Dohoda medzi ministerstvami obrany Slovenskej republiky a Irackej republiky o výcviku príslušníkov Irackej republiky" a "Technická dohoda". Samotný výcvik bol realizovaný koncom roka vo VVP Lešť. V projekte mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO pod vedením Poľska riešila úlohy účasti čaty vojenskej polície. Taktiež sa Vojenská polícia podieľala na novele Trestného zákona, Trestného poriadku a zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktoré priamo ovplyvňujú činnosť Vojenskej polície.

V policajnej činnosti sme sa významnou mierou podieľali na zabezpečení summitu BUSH - PUTIN v Bratislave a na zabezpečení delegácie Vojenskej polície Turecka a jej zoznámenie s činnosťou Vojenskej polície Generálneho štábu Ozbrojených síl.

V oblasti zahraničnej spolupráce sme sa zúčastnili ukážok výcviku Vojenskej polície Armády Českej republiky, návštevy veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET v Brne, vyhodnotenia protokolu o vzájomnej spolupráci Vojenských polícií Českej a Slovenskej republiky a 15. výročia založenia Vojenskej polície Poľskej republiky.

Na základe zákona č. 240/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Vojenskej polícii č. 124/1992 Zb. bol vydaný Rozkaz Ministra obrany, ktorým Vojenská polícia prešla do priamej podriadenosti Ministra obrany Slovenskej republiky. Bola vytvorená nová organizačná štruktúra a zároveň boli navýšené stavy Vojenskej polície. Nová organizačná štruktúra Vojenskej polície bola schválená ministrom obrany s účinnosťou od 1. júla 2005.

Skočiť na menu


Share