Preskocit navigáciu

Otvorený list ministra obrany a náčelníka generálneho štábu OS SR


Otvorený list ministra obrany a náčelníka generálneho štábu OS SR

Vojaci,

do rúk dostávate list, v ktorom Vám chceme priblížiť najdôležitejšie aktivity vedenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR, ktoré prebiehajú a čakajú nás v nasledujúcom období. Po dlhých rokoch ste sa dočkali realizácie modernizačných projektov. Na Slovensko sa aj vďaka tomu pozerajú v zahraničí s oveľa väčšou vážnosťou ako to bolo v minulosti. Prestali sme byť krajinou nerealizovaných vízií a prísľubov.

Zaujímal nás Váš názor na rozvoj Ozbrojených síl SR a je veľmi povzbudzujúce, že viac ako dve tretiny z Vás dnes hodnotia začiatok modernizácie pozitívne. Rovnako vníma tieto procesy aj verejnosť. To je dobré východisko, aby modernizácia mohla pokračovať aj v budúcnosti. Okrem modernizácie techniky, s ktorou súvisí množstvo príprav a práce, je naším cieľom v najbližšom období zabezpečiť pre vojakov dostatok výstrojných súčiastok a to do konca tohto roka.

Najhorúcejšou témou dneška je však návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR vytvorí podmienky na stabilizáciu najkvalitnejších profesionálnych vojakov. Pri príprave návrhu zákona sme vytvorili veľký priestor na diskusiu so všetkými zainteresovanými zložkami (MO SR, GŠ OS SR, OS SR). Komunikácia medzi ministerstvom a ozbrojenými silami je veľmi konštruktívna a aj návrh tohto zákona je výsledkom vzájomnej dohody.

Po nástupe nového náčelníka Generálneho štábu OS SR v máji 2014 bol návrh zákona stiahnutý z rokovania parlamentu, pretože sme považovali za dôležité, aby mal možnosť do návrhu vstúpiť. S pomocou mnohých z Vás: vojakov na útvaroch, veliteľov, ale aj na základe podnetov (aj anonymných), ktoré neboli v doterajšom procese pripomienkovania návrhu zákona zapracované, sa podarilo pripraviť a navrhnúť niektoré zmeny, ktoré boli na úrovni generálneho štábu a ministerstva obrany odsúhlasené a ktoré považujeme za ďalšie skvalitnenie podmienok pre službu profesionálnych vojakov.

Cieľom pri príprave návrhu zákona bolo v prvom rade zvýšiť istotu a stabilizovať personál. Na jednej strane chceme zatraktívniť vojenskú službu a nastaviť podmienky tak, aby sa povolanie vojaka stalo celoživotným povolaním a na strane druhej odstrániť pocity neistoty súvisiace s výkonom štátnej služby vyplývajúce zo súčasnej platnej úpravy a to všetko za súčasných zdrojových možností, čo iste nie je ľahká úloha. Platové stupne v novom zákone budú doplnené plošne o dva stupne a u vybraných vojenských hodností bude hodnostný plat rásť počas celého obdobia výkonu štátnej služby. To znamená, že platy budú stúpať v porovnaní s dnešným stavom dlhšie. Zvyšovanie platov sa týka aj tých platových stupňov v tabuľke hodnostných platov, ktoré v súčasnom systéme odmeňovania pre mnohých už dosiahli strop. Chápeme to ako jeden z motivačných faktorov pre dlhodobejšie udržanie kvalitných profesionálnych vojakov s možnosťou prechodu do stálej štátnej služby.

Ďalšou dôležitou a pozitívnou zmenou bude zrušenie všeobecne nepopulárnych konkurenčných výberov, kde povyšovanie po novom bude jednoduchšie a do procesu budú zapojení tzv. „garanti“ vojenských odborností, ktorých úlohou bude dohliadať na objektivitu procesu. K stabilizácii personálu má prispieť aj skutočnosť, že podľa návrhu zákona o ďalšom zotrvaní profesionálneho vojaka v služobnom pomere sa bude rozhodovať len raz v jeho kariére a to pred rozhodnutím o vymenovaní z dočasnej do stálej štátnej služby - pred uplynutím 17 rokov služby. Zjednocuje sa maximálna doba štátnej služby pre dočasnú štátnu službu a s konceptom stálej štátnej služby sa vytvára možnosť v stálej štátnej službe slúžiť až do 55 rokov fyzického veku.

Súčasťou zmeny v systéme služobnej kariéry je aj flexibilnejší prístup k doplňovaniu dôstojníckeho zboru s tým, že umožňuje vzdelaným a schopným profesionálnym vojakom v poddôstojníckych hodnostiach prechod do kategórie dôstojníkov za stanovených podmienok.

Vojakom vyslaným na plnenie úloh v štruktúrach NATO a EÚ, ktorí sú vysielaní do rizikových oblastí, nový zákon priznáva nárok na zahraničný príspevok na rozdiel od súčasného vyslania na zahraničnú služobnú cestu a to bez zohľadnenia miery rizika. Pre profesionálnych vojakov nedostatkových odborností a špičkových odborníkov je výrazným pozitívom zavedenie osobitných stabilizačných príspevkov bez časového obmedzenia.

Počas príprav návrhu zákona sa veľa diskutovalo o príspevku na bývanie. Určite si spomeniete, že tento príspevok bol pre mnohých tŕňom v oku s jednoznačným zámerom zrušiť ho. Napriek veľkým tlakom bude zachovaný pod názvom stabilizačný príspevok.

Pri stretnutiach s Vami zaznievala aj otázka, či nárok na výsluhový dôchodok vznikne až pri dovŕšení veku 55 rokov. Výsluhové nároky sú riešené v zákone o sociálnom zabezpečení, ktorý bol novelizovaný v roku 2013, a navrhovaný zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov na pravidlách priznávania výsluhových dávok nič nemení.

Niektorí z Vás v hodnostiach vojak II. stupňa a slobodník vyjadrili obavy, že budete musieť ukončiť služobnú kariéru. Nie je to tak. Dosiahli sme zmenu a aj tieto kategórie vojakov majú možnosť slúžiť dlhšie a títo vojaci môžu byť aj povýšení.

Každému profesionálnemu vojakovi garantuje tento návrh zákona zachovanie náležitostí priznaných podľa súčasnej právnej úpravy a pre tých, ktorí nebudú súhlasiť s trvaním času štátnej služby, zaručuje zotrvanie v služobnom pomere minimálne do lehoty podľa pôvodnej právnej úpravy.

Veríme, že spomenuté informácie prispejú k Vašej lepšej orientácii v problematike návrhu zákona a schopnosti oddeliť pozitívne fakty a skutočnosti od dezinformácií a zákon bude po schválení v NR SR prínosom a prispeje k zlepšeniu podmienok služby profesionálnych vojakov.

Na záver nám dovoľte, poďakovať Vám za vysokú profesionalitu, odbornú pripravenosť a ochotu obetovať sa pri plnení povinností a zverených úloh. Naše poďakovanie patrí aj Vašim rodinám a blízkym. Veríme, že kvalitne odvedenou prácou budete naďalej šíriť dobré meno Ozbrojených síl SR nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska.

              Martin Glváč                                   generálporučík Milan Maxim
                 minister                                 náčelník Generálneho štábu OS SRAutor: MO SR , Foto: archív - Dátum: 25.06.2015
Čítanosť: 7413
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share