Preskocit navigáciu

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV - JÚN 2024


HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV - JÚN 2024

 

 

 

 

 

 

  

Staň sa aj Ty členom rodiny špeciálov. Ak už si profesionálny vojak a chceš slúžiť v dynamicky sa rozvíjajúcich vojenských spôsobilostiach, veľmi radi Ťa uvidíme na výbere do útvarov v podriadenosti Síl pre špeciálne operácie (SŠO) a Veliteľstva SŠO. Hľadáme nových spolubojovníkov!

NOVINKA:
výbery budú vykonávané v novom formáte, rozdelené podľa toho, či chceš slúžiť v:

Skupina A - v oddieloch pre špeciálne operácie 5. pšu Žilina, v rote bojovej podpory 52. vpr Jamník, v skupine inštruktorov 51. vz Žilina
Skupina B - platí pre všetky výsadkové funkcie SŠO okrem skupiny A (5. pšu Žilina, 52. vpr Jamník, 51. vz Žilina, VeSŠO Trenčín)
Skupina C - výber bude vykonaný samostatne, budeme Ťa o ňom informovať na web stránkach SŠO 
Skupina D - platí pre všetky nevýsadkové funkcie SŠO.


Rozdelenie do skupín je z dôvodu rôznych nárokov a obťažností pre funkcie v SŠO. Pre lepšiu predstavu si pozri prílohu „ŽIADOSŤ“.

KOHO HĽADÁME?
V prvom rade sa rozhodni, o ktorú funkciu (výsadková/nevýsadková) a ktorý útvar v podriadenosti SŠO máš záujem:

Veliteľstvo SŠO v posádke Trenčín - výber skupiny B a D - ponúkame Ti pozície v hodnostnej kategórii mužstvo (nevýsadková pozícia vodič autobusu), v poddôstojníckej a dôstojníckej kategórii v rôznych odbornostiach (logistika, operačné oddelenie, výcvikové oddelenie, oddelenie BOI a KIS,...), výsadkové aj nevýsadkové pozície. Rozhodne musíš byť tímový hráč, ktorý slúži z vnútorného presvedčenia, s profesionálnym prístupom, vo vysokom pracovnom tempe, so skúsenosťami a s chuťou aj naďalej sa vzdelávať a napredovať.

5. pluk špeciálneho určenia v posádke Žilina - výber skupiny A, B - služba v 5. pšu je najväčšia výzva pre profesionálnych vojakov v OS SR. Ak chceš byť príslušníkom oddielov pre špeciálne operácie 5. pšu, čaká Ťa neľahký výber, no Ty, Tvoja rodina, partnerka a priatelia budú hrdí, že si sa k nám dostal a zvládol to. Ponúkame Ti funkcie v hodnostných kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci. Všetky funkcie sú výsadkové. Veľkou výhodou je pokiaľ máš elektrotechnické alebo zdravotnícke vzdelanie pre kategóriu mužstvo a poddôstojníci. Nemal by si sa báť výšok a na zemi by si mal byť rozhodný, flexibilný. Nesmie Ti chýbať chuť ďalej sa vzdelávať. Buď tímový hráč!

51. výcviková základňa v posádke Žilina - výber skupiny A, B, D - momentálne hľadáme poddôstojníkov (výsadkové funkcie) v skupine logistickej podpory a tiež vodičov „C“ (funkcie sú nevýsadkové), rotný v skupine logistického zabezpečenia, BOI a KIS (nevýsadkové funkcie) a plánovania výcviku (výsadkové funkcie). V dôstojníckej kategórii ponúkame pozíciu pre hodnosť nadporučík - náčelník pracoviska personálneho manažmentu. Ak si skúsený v taktike, streleckej, BOI a KIS odbornosti a výsadkovej príprave a máš dosiahnutú hodnosť rotný, rotmajster a nadrotmajster, môžeš sa zúčastniť aj výberu na funkcie „inštruktor“. Funkcie sú výsadkové aj nevýsadkové. Ako všetci výsadkári, ani Ty sa nemôžeš báť výšok a čakáme od Teba, že budeš tímový hráč s chuťou pracovať v novom kolektíve.

52. výsadkový prápor v posádke Jamník (Mokraď) - výber skupiny A, B, D - pomôž nám doplniť rady bojovníkov. Ponúkame Ti funkcie v kategóriách mužstvo, poddôstojníci aj dôstojníci v rôznych odbornostiach, výsadkové aj nevýsadkové. Výhodou je vodičské oprávnenie skupiny C v hodnostnej kategórii mužstvo.

AKÉ VÝHODY ZÍSKAŠ SLUŽBOU V SŠO?
• ustanovenie na funkcie aj s vyššou plánovanou hodnosťou,
• zahraničné odborné a kariérne vzdelávanie,
• vysielanie do odborných a jazykových kurzov - aj v civilnom sektore,
• umožnená účasť v operáciách OS SR v zahraničí,
• moderný prístup k riadeniu ľudí,
• výcvik zameraný na súčasné a budúce hrozby - konflikty,
• priestor pre vlastnú iniciatívu, kreativitu a osobnostný rozvoj,
• kariérny rast,
• súčasť rodiny SOF - flexibilita personálnych zámerov.

DETAILY K VÝBERU:
Výber sa uskutoční v súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-12-550/2022 z 8. decembra 2022 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Výbery do všetkých súčastí SŠO sa uskutočnia formou sústredeného výcviku jednotky v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, 51. výcvikovej základne v Žiline a Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie v Trenčíne. 

 

Skupina a termín výberu :

skupina A 

10. 6. – 19. 6. 2024

oddiely pre špeciálne operácie 5. pšu Žilina, oddiel bojovej podpory 5. pšu Žilina, skupina inštruktorov v 51. vz Žilina, výsadková rota 52. vpr Jamník, rota bojovej podpory 52. vpr Jamník (okrem čaty KIS),

 

skupina B

20.6. – 24. 6. 2024 

 

všetky výsadkové funkcie SŠO okrem zaradených do skupiny A,

 

skupina D

20. 6. – 21. 6. 2024

všetky nevýsadkové funkcie v SŠO.
Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:
• zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave),
• plavec,
• predloženie požadovanej dokumentácie.

Požadovanou dokumentáciou sa rozumie:
• písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č. 1) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom vojaka žiadajúceho o zaradenie do výberu. V “Žiadosti o zaradenie do výberu k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky" označte skupinu/termín. V prípade záujmu slúžiť vo viacerých jednotkách/útvaroch uveď poradie podľa priority,
• motivačný list (príloha č. 2),
• overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka (postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),
• lekárske potvrdenie so záverom “schopný vykonať výber” (príloha č. 3). Neposielať - priniesť osobne až na výber z dôvodu aktuálnosti dokumentu,
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4),
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5),
• čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o členstve v občianskych združeniach a spolkoch (príloha č. 6),
• výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na vykonanie výberu (výpis vojak predloží v prvý deň výberu),
• overená fotokópia stredoškolského vzdelania (výučný list/maturitné vysvedčenie), overená fotokópia vysokoškolského diplomu - postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru)
• osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. jazykové - komunikačné - analytické kurzy a pod., potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie o vykonaní zoskokov padákom a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),
• kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za roky 2022 - 2023.

Požadovanú dokumentáciu zašli do 30. apríla 2024 na adresu:
Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie
Oddelenie personálneho manažmentu
Smetanova 6
911 01 Trenčín


Prosím, dôkladne si skontroluj úplnosť dokumentácie a dodrž termíny jej doručenia, v opačnom prípade Tvoju žiadosť nemôžeme akceptovať!

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný/doporučený materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača.

Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky, avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného vyplneného CP).

Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov SŠO.


Testovacia časť pre každého jednotlivca:
• psychodiagnostické posudzovanie pre všetky skupiny 13. 5. 2024 alebo 15. 5. 2024 (termín Vám bude určený v pozvánke na výber)
• preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti pre všetky skupiny 13. 5. 2024 alebo 15. 5. 2024 (bude vykonané v rovnakom termíne ako psychodiagnostické posúdenie),
• preverenie jazykovej spôsobilosti
• fyzické posudzovanie počas presunov (so záťažou cca. 30 kg), pochodov, cvičení, plavecké zručnosti
** navyše pre výsadkové funkcie: presuny – diaľkové/zrýchlené, prekážková dráha,
šplh na lane/tyči, lanový rebrík, zlaňovanie, hod granátom, zhyby,
• základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať,
• osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.

Predčasné ukončenie výberu:
• odstúpenie na vlastnú žiadosť (strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),
• vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka,
• vyradenie na podnet skupiny selekcie,
• vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,
• vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.
Všeobecné podmienky a hodnotenie:
Platnosť výsledkov výberu úspešných uchádzačov je 24 mesiacov.

Všeobecné podmienky a hodnotenie:
Platnosť výsledkov výberu úspešných uchádzačov je 24 mesiacov.

V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky z výberu vylúčený. Pre tieto porušenia nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť takto vyradeného uchádzača o zaradenie do výberu.

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.

Výsledok výberu oznámi veliteľ Síl pre špeciálne operácie písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal - a to až po schválení personálneho zámeru NGŠ.  

Pri akýchkoľvek nejasnostiach nás neváhaj kontaktovať:

pplk. Mgr. Lenka PETROVÁ,  0960 331 664, lenka.petrova@mil.sk

alebo nrtm. Bc. Juraj LIPTÁK, , 0960 331 666, juraj.liptak@mil.sk

 

                                                                                                                                  Tešíme sa na Teba!Autor: OInfoOps/VeSŠO , Foto: nadporučíčka Miroslava Mindárová/57. samo - Dátum: 05.04.2024
Čítanosť: 4637
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share