Preskocit navigáciu

História


Vojenský ceremoniál prešiel za stáročia mnohými zmenami. Zmeny nastali aj v úlohách, ktoré príslušníci elitných strážnych jednotiek plnia. Vojaci čestnej stráže plnia najmä reprezentačné povinnosti a výber do týchto jednotiek sa stále riadi prísnymi pravidlami.

Po prvýkrát bola zriadená jednotka čestnej stráže v Bratislave na základe ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii. Rozkazom Ministerstva národnej obrany z 27. 10. 1968 a rozkazom veliteľa východného vojenského okruhu sa vytvorila ako čestná vojenská jednotka hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky - 318. strážny prápor. K jej hlavným úlohám patrilo vykonávanie čestných stráží, čestných sprievodov pri pohreboch vojakov a výkon strážnej služby v posádke. Jeho prvým veliteľom bol plk. Ing. Martin GAVALÉR (1968 – 1975), ďalšími veliteľmi boli pplk. Ing. Jaroslav TOMÁNEK (1975 – 1980), plk. Ing. PaeDr. Štefan HRUBÝ (1980 – 1989), pplk. Ing. Bohuslav STRÁŽOVSKÝ (1989 – 1993).

Po vzniku Slovenskej republiky sa 318. strážny prápor reorganizoval na Pluk hradnej a čestnej stráže. Jeho prvým veliteľom bol pplk. Ing. Ľudovít ČERVENKA (1993 – 1994), ďalšími boli pplk. Ing. Bohuslav STRÁŽOVSKÝ (1994 – 1996) a plk. Ing. Jozef KUBAĽA (1996 – 2001). Základný predpis ozbrojených síl Armády SR Zákl-1 definoval čestnú stráž ako vojenskú jednotku určenú na vzdávanie pocty. Podriadená je veliteľovi posádky a náčelníkovi posádkovej správy. Okrem velenia a štábu, zabezpečovacích jednotiek, tvorili pluk dva prápory čestnej stráže. Každý z týchto práporov mal dve roty. Jeden z práporov bol určený na plnenie úloh pre prezidenta Slovenskej republiky a druhý plnil úlohy v zmysle jednotného štátneho protokolu v prospech ostatných ústavných a najvyšších vojenských predstaviteľov.

História útvaru sa začala vznikom Práporu Hradnej stráže, ktorý vznikol 1. 3. 1993 – na základe nariadenia VASR č. 01051 z roku 1993 k organizačným zmenám v SA. Prvým veliteľom bol pplk. Ing. Bohuslav STRÁŽOVSKÝ (1993 – do 28. 4. 1994). Ďalším veliteľom bol plk. Ing. Jaroslav ŠMELKO (1. 5. 1994 – 31. 7. 2001). Miesta výkonu čestného stráženia - na Bratislavskom hrade od 2. 3. 1993, neskoršie pôsobiská výkonu čestného stráženia – od 24.11.1993 Primaciálny palác a od 30. 9. 1996 Prezidentský palác. 2. júla 1993 po prvýkrát nastúpili príslušníci stráže na Bratislavskom hrade v nových uniformách Hradnej stráže.

Od 1. augusta 2001 vznikol samostatný útvar Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky na základe zákona č. 321/2002 o ozbrojených silách Slovenskej republiky. Jeho veliteľom bol plk. Ing. Jaroslav ŠMELKO (do 28. 11. 2005). Od 1. 12. 2005 do 31. januára 2010 bol veliteľom útvaru plk. Ing. Rudolf KEBÍSEK. Od 1. mája 2010 do 31. decembra 2017 funkciu veliteľa čestnej stráže vykonával plukovník Ing. Miroslav IŠTVÁN. Od 15. mája 2018 do 28. februára 2022 bol ustanovený do funkcie veliteľa čestnej stráže plukovník Ing. Branislav VAVRINEC.

Dňom 1. marca 2022 bol ustanovený do funkcie veliteľa čestnej stráže plukovník Ing. Andrej TVRDOŇ, ktorý vykonáva funkciu doteraz.

história útvaru história útvaru história útvaru

Skočiť na menu


Share