Preskocit navigáciu

Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013


Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013

V posádke Hlohovec sa dnes 4. marca 2014 uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa brigády bojového zabezpečenia (BrBZ), ktorého sa ako hostia zúčastnili aj náčelník štábu Síl výcviku a podpory (SVaP) OS SR plukovník Ján Dreveňák a veliteľ Úradu logistického zabezpečenia (ÚLZ) plukovník gšt. Ján Žarnovický, ktorý velil brigáde v uplynulom roku.
V úvode veliteľského zhromaždenia veliteľ brigády plukovník Jozef Ševčík komplexne zhodnotil úlohy plnené v roku 2013 a poukázal na oblasti, v ktorých príslušníci brigády preukázali vysokú profesionalitu v plnení úloh, ale rovnako bol kritický a poukázal aj na problémové oblasti, v ktorých sa vyskytli nedostatky. Ďalej plukovník Ševčík predstavil hlavným funkcionárom brigády svoju víziu a spôsob plnenia úloh v roku 2014.
V ďalšej časti požiadal o slovo náčelník štábu SVaP OS SR plukovník Dreveňák. Vo svojom vystúpení zhodnotil prístup veliteľa brigády pri riešení zložitých situácii v uplynulom roku, spojených v prevažnej miere s reorganizačným a optimalizačným procesom brigády. Poďakoval veliteľovi brigády a tiež všetkým príslušníkom, ktorí prispeli k zviditeľneniu brigády, a aj jej predchodkyne Spoločnej logistickej podpornej skupiny, v pozitívnom svetle aj napriek súčasným neľahkým ekonomickým podmienkam.
O slovo sa prihlásil aj bývalý veliteľa brigády plukovník gšt. Žarnovický, ktorý vyslovil radosť z účasti na veliteľskom zhromaždení v bývalom pracovnom kolektíve veliteľstva brigády. Plukovník Žarnovický, teraz už veliteľ ÚLZ, tiež poďakoval za kvalitnú prácu odvedenú štábom brigády a prápormi v uplynulom roku 2013 a zaželal príslušníkom brigády pevné odhodlanie a pracovný elán do ďalšieho obdobia.
Počas veliteľského zhromaždenia bolo odprednášaných niekoľko užitočných tém z oblasti velenia a riadenia, pohotovosti, a neposlednom rade aj logistiky, ktorá je chrbtovou kosťou tejto brigády.
Veliaci poddôstojník brigády štábny nadrotmajster Milan Pavlík sa vo svojej prednáške venoval problematike vzdelávania poddôstojníkov, programu orientácie a informačnému toku C2 (Command and Control) v poddôstojníckom zbore.
V rámci programu veliteľského zhromaždenia si zúčastnení vypočuli vyhodnotenie kontrolnej činnosti u brigády a jej PPÚ, vyhodnotenie inventarizácie majetku brigády a rozbor škôd za rok 2013 a tiež zovšeobecnenia nedostatkov z výkonu útvarovej zmeny a spracovania hlásení o operačnej pripravenosti.
V problematike Národných cieľov 2013, ktorá je horúcou témou v podmienkach brigády, boli zúčastneným objasnené problémy vznikajúce v procese prípravy či období pohotovosti na nasadenie jednotlivých deklarovaných príspevkov, ktorými sa brigády podieľa na plnení záväzkov Slovenskej republiky voči NATO.
Veliteľské zhromaždenie bolo ukončené diskusiou k prednášaným témam. Na záver veliteľ brigády plukovník Ševčík vyjadril potrebu efektívnej spolupráce v rámci brigády aj naďalej: „Náš tím je taký silný, ako jeho najslabší článok, snažme sa preto tento článok nájsť a ukovať ho silnejšie. Nech je to pre nás všetkých výzva, chcieť pracovať a kooperovať v kolektíve efektívnejšie.“
Veliteľské zhromaždenie je kľúčovou aktivitou, na ktorej každoročne veliteľ brigády zhodnocuje splnenie priorít a rozhodujúcich úloh uplynulého roka.


Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013 2Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013 2Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013 2Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013 2Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013 3Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013 3Veliteľ brigády bilancoval uplynulý rok 2013 3

Autor: kpt. Téglašiová - VBrBZ - Dátum: 04.03.2014
Čítanosť: 18039
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share