Preskocit navigáciu

Sekretariát


Pôsobnosť sekretariátu veliteľa

Je zložka na zabezpečenie vypracovávania a vedenia administratívy, zabezpečenie protokolu, styku s verejnosťou a médiami, plánovanie a zabezpečovanie zahraničných aktivít veliteľa, zástupcu veliteľa a veliaceho poddôstojníka.

Sekretariát plní tieto hlavné úlohy:

 • vypracováva a vedie písomnú agendu veliteľa, zástupcu veliteľa a sekretariátu,
 • zabezpečuje pracovný režim činnosti veliteľa, zástupcu veliteľa a sekretariátu,
 • plánuje činnosť, vedie evidenciu a zabezpečuje materiálové a finančné náležitosti hlavných funkcionárov a sekretariátu,
 • zabezpečuje spoluprácu veliteľa a zástupcu veliteľa s médiami,
 • protokolárne zabezpečuje veliteľa a zástupcu veliteľa,
 • zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť veliteľa so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, verejnoprávnymi orgánmi a ďalšími organizáciami civilného sektoru,  
 • eviduje, sleduje a vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z vojenských rád náčelníka generálneho štábu a veliteľa pozemných síl,
 • pripravuje a zabezpečuje vystúpenia veliteľa a ním poverených osôb,
 • zabezpečuje spracovanie tlačových správ a ich zverejňovanie na webovej stránke pozemných síl a koordinuje činnosť podriadených zväzkov a útvarov v oblasti masmediálnej komunikácie. 

V oblasti spolupráce so zahraničnými armádami:

 • zabezpečuje styk hlavných funkcionárov pozemných síl s vojenským diplomatickým zborom,
 • spracováva plán zahraničných aktivít pozemných síl na výcvikový rok, sleduje jeho plnenie, vykonáva jeho vyhodnotenie a na základe spresnenia náčelníkov zložiek veliteľstva mesačne vykonáva jeho spresnenie,
 • komplexne pripravuje a zabezpečuje cesty a návštevy veliteľa a jeho zástupcu,
 • odborne riadi spracovanie dokumentácie k zabezpečeniu zahraničných aktivít pozemných síl, 
 • sleduje a koordinuje čerpanie prideleného finančného limitu na zahraničné cesty a návštevy pozemných síl.

 

Skočiť na menu


Share