Preskocit navigáciu

Veliteľstvo posádky Bratislava


Znak - VePBAPOSLANIE

 • komplexne organizovať, zabezpečiť a riadiť protokolárne aktivity OS SR v súlade s požiadavkami vlády SR, rezortu MO SR a orgánov štátnej správy a samosprávy,
 • súčinnostniť s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového manažmentu v posádke Bratislava,
 • riadiť asistenčné úlohy vykonávané podriadenými jednotkami (a ďalšími vyčlenenými silami a prostriedkami) na teritóriu posádky Bratislava v rámci DKM,
 • poskytovať vybrané logistické spôsobilosti (v nadväznosti na tabuľky počtov osôb, techniky a materiálu) v prospech MO SR a GŠ OS SR,
 • byť schopné podieľať sa a posilniť ochranu objektov MO SR a GŠ OS v posádke Bratislava.

HISTÓRIA

 •  4. január 1919 - Prevzatie moci v meste česko-slovenskými orgánmi (prvým vojenským veliteľom „Wilsonovho mesta“ sa stal pplk. František FRINTA ,
 • február 1919 - zmena názvu „Wilsonovo mesto“ na „BRATISLAVA“,
 • 25. október 1919 - založenie vojenského veliteľstva Bratislavy
 • 1920 - zmena názvu veliteľstva na názov „Československé veliteľstvo mesta Bratislavy“ - veliteľovi mesta boli udelené právomoci teritoriálneho brigádnika,
 • od 1923 - Posádkové veliteľstvo sa začalo viac venovať osvetovej činnosti,
 • 1925 - zrušenie Posádkového veliteľstva Petržalka a vytvorenie jednotného Veliteľstva Bratislavy,
 • 1939 - 1944 - hektické vojnové obdobie s mnohými organizačnými zmenami, nestabilita, od augusta 1944 aktívna účasť na oslobodzovaní,
 • 1945 - 1948 - aktívna pomoc pri obnove zničeného mesta,
 • od 1947 - priznanie názvu „Veliteľstvo posádky Bratislava“,
 • 1948 - 1989 - opodstatnenosť významu činností Veliteľstva posádky poznačená vplyvom konceptu štátnej ideológie,
 • máj 1992 - vznik Posádkového veliteľstva Bratislava reorganizáciou Posádkovej správy Bratislava,
 • 1. január 1993 - vznik Armády Slovenskej republiky,
 • marec 1993 - zabezpečenie slávnostného ceremoniálu inaugurácie 1. prezidenta Slovenskej republiky príslušníkmi Posádkového veliteľstva,
 • 1. august 2001 - reorganizačná zmena - osamostatnenie Pluku hradnej stráže, vznik Čestnej stráže prezidenta SR v podriadenosti VKaP SR a Čestnej stráže Armády SR v podriadenosti Posádkového veliteľstva ako dvoch samostatných útvarov,
 • 1. júl 2009 - nová organizačná štruktúra Veliteľstva posádky Bratislava; začlenenie podriadených útvarov Čestnej stráže OS SR, Vojenskej hudby OS SR a Vojenskej hudby Banská Bystrica do štruktúry Veliteľstva posádky Bratislava,
 • 1. júl 2014 - na základe 54. doplnku k Nariadeniu NGŠ OS SR bolo Veliteľstvo posádky Bratislava začlenené do priamej podriadenosti NGŠ OS SR.

PÔSOBNOSŤ

 • Veliteľstvo posádky Bratislava pôsobí na základe zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR.
 • Sídlom Veliteľstva posádky je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
 • Veliteľstvo posádky je organizačným prvkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky s celorezortnou pôsobnosťou na zabezpečenie súčinnosti so štátnou správou a samosprávou, zabezpečenie vykonávania vojenských pôct, logistického, finančného a zdravotníckeho zabezpečenia priamo podriadených jednotiek.
KOMPETENCIE A ÚLOHY
 • Riadi činnosť Čestnej stráže OS SR, Vojenskej hudby OS SR, Vojenskej hudby Banská Bystrica a Posádkového klubu,
 • Zabezpečuje poskytovanie slávnostných vojenských pôct ústavným činiteľom SR, predstaviteľom cudzích štátov, MO SR, NGŠ OS SR a ďalším vrcholným predstaviteľom OS SR podľa Pravidiel diplomatického protokolu,
 • Zabezpečuje vojenské pocty počas osláv rôznych výročí, významných udalostí, slávností, pietnych aktov kladenia vencov a úmrtí vojakov,
 • Zabezpečuje realizáciu zákonov a základných predpisov v oblasti  dozornej služby a fyzickej ochrany objektov vo svojej pôsobnosti,
 • Zabezpečuje súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • Poskytuje právnu službu pre priamo podriadené súčasti,
 • Spracováva požiadavky týkajúce sa obranného plánovania,
 • Vykonáva analýzu čerpania RP, realizuje tvorbu rozpočtu v rámci veliteľstva,
 • Usmerňuje a podporuje nakladanie s hnuteľným majetkom v rámci veliteľstva,
 • Usmerňuje činnosť orgánov BOZP, PO a OŽP v rámci veliteľstva,
 • Organizuje vystúpenia príslušníkov Čestnej stráže a vojenských hudieb na verejnosti, čo vysokou mierou prispieva k pozitívnej propagácii OS SR v očiach širokej verejnosti,
 • V spolupráci s mestskou časťou Staré mesto každoročne organizuje slávnostné vystúpenia jednotiek ČS OS SR, ČS PSR a VH OS SR v rámci Bratislavského kultúrneho leta,
 • Veliteľ VePBA je zároveň členom bezpečnostnej rady obvodu, povodňovej komisie obvodu a evakuačnej komisie obvodu.

 

Skočiť na menu


Share