Preskocit navigáciu

Augustový výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia


Augustový výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia

 

V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: OdSŠU-64/2018 zo dňa 4. septembra 2018 o výbere profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia Žilina vyhlasuje veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia výber profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia.

 Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v termíne 17. – 26.8. 2020 pre bojový úsek, 17. – 21.8. 2020 pre zabezpečovací úsek /oddelenie logistiky, oddiel podpory velenia, oddiel špeciálneho spojenia,  obväzisko/  v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia, Rajecká cesta 18, Žilina.

 

 Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:

·         zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave), 

·         plavec, 

·         predloženie požadovanej dokumentácie. 

 

 UPOZORNENIE!

Tí,  ktorí už podali žiadosť o zaradenie do personálneho výberu „Apríl 2020“ (30.3. – 8.4.2020), ktorý bol zrušený pre opatrenia súvisiace so šírením COVID 19, nemusia posielať žiadosti o zaradenie do výberu „August 2020“ – ak splnili požiadavky pre zaradenie do výberu, pozvánky im budú poslané, cestou nadriadených, automaticky.

 

 Požadovanou dokumentáciou sa rozumie: 

·         písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č.1) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom PrV žiadajúceho o zaradenie do výberu. V “Žiadosti o zaradenie do výberu do 5. pluku špeciálneho určenia” vyplňte riadok "Mám záujem o funkciu na bojovom / zabezpečovacom úseku",

·         motivačný list (príloha č. 2),

·         overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka,  

·         lekárske potvrdenie so záverom “schopný vykonať výber” (príloha č. 3),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o aktívnom členstve v občianskych združeniach a spolkoch - v prípade, že takéto členstvo existuje (príloha č. 6),

·         výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na výber (PrV prinesie na výber),

·         osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom, vodičský preukaz a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),

·         kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za rok 2019.

 

 

  Kontaktné osoby:  npor. Mgr. Peter ŠUTÝ, č. tel.: 44 22 10, e-mail: peter.suty@mil.sk,

                               čat. Kamil DULOVIČ, č. tel.: 44 22 10, e-mail: kamil.dulovic@mil.sk.

Požadovanú dokumentáciu zašlite Skupine personálneho manažmentu 5. pluku špeciálneho určenia do 17. júla 2020.  

V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované. 

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov. 

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača. Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného, vyplneného CP). Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov 5. pluku špeciálneho určenia. 

Výber personálu do pluku je zamestnanie, ktorého cieľom je vybrať príslušníkov OS SR pre potreby 5. pluku špeciálneho určenia, ako jednotky určenej pre plnenie úloh Síl pre špeciálne operácie. 

 

1. časť - testovacia časť jednotlivca

·         preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti,

·         preskúšanie z plávania,

·         preverenie odbornej spôsobilosti,

·         preverenie jazykovej spôsobilosti, 

·         psychotesty. 

 

2. časť - komplexné zamestnanie v teréne - fyzické a psychické preverenie vytrvalosti, sily, obratnosti, riešenia krízových situácií atď. 

 

3. časť – personálna časť

·         základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať, 

·         osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.

 

Predčasné ukončenie výberu: 

·         odstúpenie na vlastnú žiadosť (vyčerpanie, strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),

·         vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka, 

·         vyradenie na podnet psychológa, 

·         vyradenie pre závažné porušenie BOZP,

·         vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.  

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie

Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k pluku sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3-krát. Pre vážne porušenie bezpečnosti a disciplíny nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť o zaradenie do výberu. Akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie do 5. pluku špeciálneho určenia po úspešnom absolvovaní výberu je možné po dobu štyroch rokov. V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky vylúčený z výberu.

Výsledok výberu oznámi veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal a to do 21 dní od skončenia výberu.

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.

 

 UPOZORNENIE!

V pondelok 22. júna 2020 od 10:00 hod. bude v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia organizovaný „deň otvorených dverí“ pre príslušníkov (PrV) Ozbrojených síl SR, ktorí žiadajú o zaradenie do personálneho výberu do služby v 5. pluku špeciálneho určenia. 

Cieľom aktivity je zvýšenie efektivity výberu, teda zníženie počtu neúspešných uchádzačov o službu v pluku označením najčastejšie sa opakujúcich chýb a nedostatkov na strane uchádzačov o službu v pluku.

Účasť na tomto zamestnaní je dobrovoľná, nie je povinná - záujemcovia o toto zamestnanie sa ho môžu zúčastniť vo svojom osobnom voľne v čase dovolenky a pod.Autor: kapitánka Sylvia Šebestian, 5. pšu , Foto: 5. pšu - archív - Dátum: 10.06.2020
Čítanosť: 24383
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share