Preskocit navigáciu

Výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia


Výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia

 V súlade s rozkazom náčelníka Generálneho štábu OS SR č. 2 zo dňa 14. 12. 2004 (uverejnený vo Vestníku MO SR, čiastka 50/2004) a v znení rozkazu náčelníka Generálneho štábu OS SR zo dňa 14. 2. 2008 (uverejnený vo Vestníku MO SR, čiastka 24/2008) o podmienkach výberu profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia (ďalej len „rozkaz“), vyhlasuje veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia výber profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia.

 Výber sa uskutoční v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia, Rajecká cesta 18, Žilina v termíne od 28. marca do 8. apríla 2011. Dĺžka výberu meraná počtom dní bude závislá od funkcie, na obsadenie ktorej sa bude výber vykonávať.

 

 Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka do výberu v zmysle rozkazu sú:

 • minimálne 2 ročný výkon dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR
 • zdravotná klasifikácia "A"
 • plavec
 • predloženie požadovanej dokumentácie

 

Požadovanou dokumentáciou v zmysle rozkazu sú:

 • písomná žiadosť profesionálneho vojaka OS SR o zaradenie do výberu so stanoviskom veliteľa k eventuálnemu premiestneniu po jeho úspešnom absolvovaní, v žiadosti je potrebné uviesť aj konkrétnu funkciu, o ktorú má uchádzač záujem
 • prehľad funkcií vykonávaných v OS SR (priebeh služby)
 • kópia posledného služobného hodnotenia
 • osvedčenie o jazykovej skúške podľa normy NATO STANAG (výhodou je úspešné absolvovanie minimálne SLP 1 anglický jazyk)
 • ďalšie doklady (potápačské osvedčenie, horolezecké osvedčenie, pyrotechnické osvedčenie, vodičský preukaz, osvedčenie zdravotníka, záchranára, oprávnenie na obsluhu elektrocentrály a pod.)
 • kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za rok 2010

Požadovanú dokumentáciu zašlite Skupine personálneho manažmentu 5. pluku špeciálneho určenia do 28. februára 2011.

 

Kontaktné osoby:

npor. Mgr. Lenka PETROVÁ, č.tel.: 44 24 84, e-mail: lenka.petrova@mil.sk

rtn. Vladimír STOILA, č.tel.: 44 24 75, e-mail: vladimir.stoila@mil.sk

 V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované.

 Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. detailný časový harmonogram výberu na konkrétnu funkciu, ale i potrebný materiál osobného používania, ktorý si uchádzač zabezpečí na dobu výberu. Uchádzači absolvujú výber počas služobnej cesty, ubytovanie bude zabezpečené v objekte 5. pšu, stravovanie bude zabezpečené po zakúpení stravných lístkov.

 

 Výber k pluku je zamestnanie, ktorého cieľom je vybrať príslušníkov OS SR pre potreby 5. pluku špeciálneho určenia, ako jednotky určenej pre plnenie úloh špeciálneho určenia.

 Počas výberu sa zisťujú vlastnosti jednotlivcov, najmä ich odhodlanie, disciplína, motivácia, charakter a súdržnosť.

 Výber bude rozdelený pre dve skupiny uchádzačov - pre záujemcov o službu na bojovom úseku a záujemcov o službu v zabezpečovacej jednotke pluku.

 Výber bude mať dve časti, prvá bude určená pre obe skupiny uchádzačov, druhá je určená len pre záujemcov o službu na bojovom úseku pluku.

 

 1. časť - testy fyzickej zdatnosti

 • vševojskové preskúšanie (minimálne 200 bodov)
 • preskúšanie z plávania
 • preverenie odbornej spôsobilosti - test, pohovor
 • psychotesty

 

 2. časť - komplexné zamestnanie v teréne - fyzické a psychické preverenie vytrvalosti, sily, obratnosti, riešenia krízových situácií

 

 Odstúpenie z výberu:

 • na vlastnú žiadosť - nedostatok motivácie
 • zdravotné dôvody

 

 Všeobecné podmienky a hodnotenie

 Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. V priebehu výberu nemôže uchádzač zmeniť úsek služby v pluku, pre ktorý sa rozhodol výberu zúčastniť (bojový alebo zabezpečovací). Výberu k pluku sa môže uchádzač zúčastniť najviac 2 krát. Pre nedostatok motivácie alebo vážne porušenie bezpečnosti a disciplíny nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť o zaradenie do výberu. Platnosť výberu, ktorý účastník úspešne absolvuje, sú dva roky. Zúčastnení uchádzači budú počas výberu hodnotení inštruktormi výberu z jednotlivých disciplín, ktoré sú hodnotené samostatne a to na základe kritérií stanovených pre každú disciplínu osobitne. Uchádzačom budú prideľované trestné body v oblasti disciplíny, bezpečnostných opatrení a pre nedodržanie predpísanej výstroje. Po udelení dvoch trestných bodov bude uchádzač vylúčený z výberu a odoslaný späť k materskému útvaru. V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky vylúčený z výberu. Pri oneskorenom nástupe uchádzača na výber mu nebude umožnené zúčastniť sa výberu.

 Presuny - uchádzač absolvuje niekoľko presunov, ktoré budú stanovené inštruktormi. Presuny musí absolvovať s hodnotením SPLNIL. V prípade neúčasti zo zdravotných, alebo iných dôvodov bude neúčasť na presunoch hodnotená ako NESPLNIL. Uchádzač, ktorý bude hodnotený z presunov ako NESPLNIL, bude odoslaný späť k materskému útvaru.

 Plávanie - uchádzači absolvujú preskúšanie zo zručnosti plávanie v poľnej rovnošate a vojenskej obuvi na vzdialenosť stanovenú inštruktormi výberu a podľa aktuálnych poveternostných podmienok. Hodnotenie účastníka bude SPLNIL, NESPLNIL. Uchádzač, ktorý bude hodnotený z preskúšania NESPLNIL, bude odoslaný späť k materskému útvaru.

 Telesná príprava - pre hodnotenie SPLNIL bude potrebné uchádzačom dosiahnuť hranicu 200 bodov, a to podľa vševojskových noriem preskúšania z telesnej prípravy vo vybraných disciplínach. Uchádzač, ktorý nedosiahne hranicu 200 bodov, bude hodnotený ako NESPLNIL, čo bude mať za následok jeho odoslanie k materskému útvaru.

 Psychológia - uchádzači budú počas výberu monitorovaný psychológom. Hodnotenie psychológa bude predložené po skončení výberu ku komplexnému hodnoteniu uchádzačov, ktorí absolvujú výber. Výsledky budú slúžiť výhradne pre vnútornú potrebu 5. pšu a  pre výber. Autor: 5. pšu – npor. Mário Pažický , Foto: 5. pšu – npor. Mário Pažický - Dátum: 17.01.2011
Čítanosť: 67692
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share