Preskocit navigáciu

Výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia


Výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia

 

 V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: KaGŠ-38-86/2014-PrO zo dňa 31. marca 2014 o personálnom výbere profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia vyhlasuje veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia výber profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia.

 

 Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v termíne od 18. do 29. mája 2015 v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia, Rajecká cesta 18, Žilina. Dĺžka výberu nie je závislá od typu ponúkanej funkcie. 

 

 Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:

 • minimálne 2-ročný výkon dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR,
 • zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave),
 • plavec,
 • predloženie požadovanej dokumentácie. 

 


 Požadovanou dokumentáciou sa rozumie: 

 • štrukturovaný životopis,
 • motivačný list,
 • písomná žiadosť profesionálneho vojaka OS SR o zaradenie do výberu s vyjadrením veliteľa k zaradeniu profesionálneho vojaka do výberu. V žiadosti je potrebné uviesť konkrétnu funkciu, o ktorú má uchádzač záujem,
 • overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka, 
 • kópia posledného služobného hodnotenia, 
 • čestné vyhlásenie o tom, že voči profesionálnemu vojakovi nie je začaté trestné stíhanie, 
 • osvedčenie o jazykovej skúške podľa normy NATO STANAG (najvyššie dosiahnuté), 
  ďalšia dokumentácia (potápačské osvedčenie, horolezecké osvedčenie, pyrotechnické osvedčenie, vodičský preukaz, osvedčenie zdravotníka, záchranára, oprávnenie na obsluhu elektrocentrály a pod.) ak sa budú vyžadovať na zaradenie do 5. pluku špeciálneho určenia (v závislosti od požadovanej funkcie),
 • kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za rok 2014, 
 • kópia bezpečnostnej previerky, 
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti zúčastniť sa výberu, t. j. vyjadrenie o aktuálnom zdravotnom stave uchádzača o službu v 5. pluku špeciálneho určenia, prípadne o príčinách, ktoré by mohli ovplyvniť celkový výkon uchádzača, napr. operácia, užívanie antibiotík, nedoliečené vážne zranenia (priniesť so sebou na výber).

 
 Požadovanú dokumentáciu zašlite Skupine personálneho manažmentu 5. pluku špeciálneho určenia do 24. apríla 2015.


Kontaktné osoby:
kpt. Mgr. Lenka PETROVÁ, č. tel.: 44 24 84, e-mail: lenka.petrova@mil.sk 
rtn. Dagmar HUDECOVÁ, č. tel.: 44 25 58, e-mail: dagmar.hudecova@mil.sk

 

 V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované.

 Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača. Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberového konania účastníci absolvujú SC (budú vykazovaní v počtoch ako na SC). Ubytovanie bude zabezpečené v objekte 5. pluku, stravovanie bude zabezpečované prostredníctvom stravných lístkov po ich zakúpení ( t.j. prvý a posledný deň keď budú na SC) ostatné dni podľa náležitostí súvisiacich so sústredeným výcvikom.

 Výber personálu do pluku je zamestnanie, ktorého cieľom je vybrať príslušníkov OS SR pre potreby 5. pluku špeciálneho určenia, ako jednotky určenej pre plnenie úloh Síl pre špeciálne operácie.


1. časť - testy fyzickej zdatnosti 

 • vševojskové preskúšanie
 • preskúšanie z plávania
 • preverenie odbornej spôsobilosti
 • preverenie jazykovej spôsobilosti
 • psychotesty2. časť - komplexné zamestnanie v teréne - fyzické a psychické preverenie vytrvalosti, sily, obratnosti, riešenia krízových situácií atď.

3. časť – personálna časť

 •  základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať 
 • osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou

 

Odstúpenie z výberu: 

 • na vlastnú žiadosť 
 • zdravotné dôvody 
 • na podnet psychológa 
 • závažné porušenie BOZP

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie

 Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k pluku sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3-krát. Pre vážne porušenie bezpečnosti a disciplíny nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť o zaradenie do výberu. Akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie do 5. pluku špeciálneho určenia po úspešnom absolvovaní výberu je možné po dobu dvoch rokov. V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky vylúčený z výberu.

 Výsledok výberu písomne oznámi veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia veliteľovi vojenského útvaru, ktorý ho do výberu vyslal, do 14 dní od skončenia výberu.Autor: 5. pšu – kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu – kpt. Mário Pažický - Dátum: 13.03.2015
Čítanosť: 39291
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share