Preskocit navigáciu

Júnový výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia


Júnový výber nových príslušníkov do 5. pluku špeciálneho určenia

 

 V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: KaGŠ-38-86/2014-PrO zo dňa 31. marca 2014 o personálnom výbere profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia vyhlasuje veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia výber profesionálnych vojakov do 5. pluku špeciálneho určenia.

 

 

  Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v termíne 4. - 13. júna 2018 pre bojový úsek, 4. - 7. júna 2018 pre zabezpečovací úsek /oddelenie logistiky, oddiel podpory velenia, rota špeciálneho spojenia,  obväzisko/  v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia, Rajecká cesta 18, Žilina.

  

 Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:

·         minimálne 2-ročný výkon dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka OS SR,

·         zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave),

·         plavec,

·         predloženie požadovanej dokumentácie. 


  

 Požadovanou dokumentáciou sa rozumie: 

·         štrukturovaný životopis s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom,

·         motivačný list,

·         písomná žiadosť profesionálneho vojaka OS SR o zaradenie do výberu s vyjadrením veliteľa k zaradeniu profesionálneho vojaka do výberu,

·         overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka, 

·         kópia posledného služobného hodnotenia, 

·         čestné vyhlásenie o tom, že voči profesionálnemu vojakovi nie je začaté trestné stíhanie, 

·         osvedčenie o jazykovej skúške podľa normy NATO STANAG (najvyššie dosiahnuté), ďalšia dokumentácia (napríklad osvedčenie o elektrotechnickom vzdelaní, potápačské osvedčenie, horolezecké osvedčenie, pyrotechnické osvedčenie, vodičský preukaz, osvedčenie zdravotníka, záchranára, oprávnenie na obsluhu elektrocentrály a pod.) ak sa bude vyžadovať na zaradenie do 5. pluku špeciálneho určenia (v závislosti od požadovanej funkcie),

·         kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za rok 2016 a 2017,

·         kópia bezpečnostnej previerky (ak bola udelená) , 

·         potvrdenie od lekára o spôsobilosti zúčastniť sa výberu, t. j. vyjadrenie o aktuálnom zdravotnom stave uchádzača o službu v 5. pluku špeciálneho určenia, prípadne o príčinách, ktoré by mohli ovplyvniť celkový výkon uchádzača, napr. operácia, užívanie antibiotík, nedoliečené vážne zranenia (priniesť so sebou na výber).

 

 Požadovanú dokumentáciu zašlite Skupine personálneho manažmentu 5. pluku špeciálneho určenia do 11. mája 2018.

 

 Kontaktné osoby: por. Mgr. Peter ŠUTÝ, č. tel.: 44 24 84, e-mail: peter.suty@mil.sk 

                                   rtm. Dagmar HUDECOVÁ, č. tel.: 44 25 58, e-mail: dagmar.hudecova@mil.sk

 

 V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované.

 Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača. Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného, vyplneného CP). Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov 5. pluku špeciálneho určenia.

 

 Výber personálu do pluku je zamestnanie, ktorého cieľom je vybrať príslušníkov OS SR pre potreby 5. pluku špeciálneho určenia, ako jednotky určenej pre plnenie úloh Síl pre špeciálne operácie.

 

1. časť - testovacia časť jednotlivca

·                     preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti,

·                     preskúšanie z plávania,

·                     preverenie odbornej spôsobilosti,

·                     preverenie jazykovej spôsobilosti,

·                     psychotesty.

 

2. časť - komplexné zamestnanie v teréne - fyzické a psychické preverenie vytrvalosti, sily, obratnosti, riešenia krízových situácií atď.

 

3. časť – personálna časť

·         základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať, 

·         osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou. 


 

Predčasné ukončenie výberu: 

·         odstúpenie na vlastnú žiadosť (vyčerpanie, strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),

·         vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka, 

·         vyradenie na podnet psychológa, 

·         vyradenie pre závažné porušenie BOZP,

·         vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.  

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie

 Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k pluku sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3-krát. Pre vážne porušenie bezpečnosti a disciplíny nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť o zaradenie do výberu. Akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie do 5. pluku špeciálneho určenia po úspešnom absolvovaní výberu je možné po dobu dvoch rokov. V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky vylúčený z výberu.

 Výsledok výberu oznámi veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal a to do 21 dní od skončenia výberu.

 V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť k domovskému útvaru o čom bude útvar písomne informovaný.

 V Žiadosti o zaradenie do výberu do 5. pluku špeciálneho určenia vyplňte riadok "Mám záujem o funkciu na bojovom/zabezpečovacom úseku."Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - kpt. Mário Pažický - Dátum: 23.04.2018
Čítanosť: 28019
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share